神の言葉は信頼できます

05/02/2016 08:34
神の言葉は信頼できます
 
ワード、真実、教育と良い作品が絡み合っと不可分です。
Kami no kotoba wa shinrai dekimasu wādo, shinjitsu, kyōiku to yoi sakuhin ga karamiatto fukabundesu.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/