Bondye, Papa a, Bondye Pitit la ak Bondye Sentespri a nan yon sèl Bondye.

04/12/2015 16:02
Bondye, Papa a, Bondye Pitit la ak Bondye Sentespri a nan yon sèl Bondye.
 
Mak 16: 16 L'a ki kwè epi ki resevwa batèm va sove, men li pa sa ki kwè va kondannen.
 
Isaiah 44: 6 Men sa Seyè ki wa pèp Izrayèl la, ak Redanmtè li Seyè ki gen tout pouvwa, mwen se premye a ak mwen menm ki dènye a, epi bò kote m 'pa gen Bondye.
 
Matye 22: 32 Se mwen menm ki Bondye Abraram lan, Bondye Izarak la ak Bondye Jakòb la? Bondye pa Bondye moun ki mouri a, men moun vivan yo.
 
Jan 14: 6 Jezi di l 'konsa: Se mwen menm ki chemen an, verite a ak lavi a. Pa gen moun ki al jwenn Papa a eksepte nan mwen.
 
Jan 14: 26 Men, Èd nan, Sentespri a, moun Papa a ap voye nan non mwen, va moutre nou tout bagay sa yo ak pral fè ou sonje nan tout bagay mwen te di ou.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/