EnguKristu

04/03/2016 18:06
EnguKristu
Marku 8: 27 ¶ uJesu waya kanye nabafundi bakhe, waya emadolobheni yaseKesariya Filipi wababuza wathi indlela lo mbuzo: Ubani Abantu bathi ngingubani na?
28 Aphendula athi: UJohane uMbhabhathizi; abanye Eliya, abanye omunye wabaprofethi.
29 Futhi wena, nabo wabuza, nina nithi ngingubani? UPetru waphendula, wathi kuye: Wena unguKristu.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/