FAKEキリスト(反キリスト) FAKE Kirisuto (han Kirisuto)

05/12/2016 16:47

FAKEキリスト(反キリスト)

マタイ24:23には、誰かがあなたに言った場合:ここではキリストである、またはLoは、そこに、それを信じません。

にせキリスト、と偽預言者が発生しなければならない24のために。可能であれば彼らも選民、欺くために大いなるしるしと不思議を表示します。

25見よ、私は事前にあなたに言っています。

26だから、誰もがあなたを伝える場合、見よ、彼は砂漠にあり、行っていません。見よ、彼が部屋にある、それを信じていません。

FAKE Kirisuto (han Kirisuto) Matai 24: 23 Ni wa, darekaga anata ni itta baai: Kokode wa Kirisutodearu, matawa Lo wa, soko ni, sore o shinjimasen. Ni se Kirisuto, to nise yogen-sha ga hassei shinakereba naranai 24 no tame ni. Kanōdeareba karera mo senmin, azamuku tame ni ōinaru shirushi to fushigi o hyōji shimasu. 25 Miyo, watashi wa jizen ni anata ni itte imasu. 26Dakara, daremoga anata o tsutaeru baai, miyo, kare wa sabaku ni ari, itte imasen. Miyo, kare ga heya ni aru, sore o shinjite imasen.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/