GOD SO LOVED THE WORLD

04/09/2015 09:07
JOHN 3: 16
 
GOD SO LOVED THE WORLD
 
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con duy nhất của ông,
hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/