HEは、キリスト

04/03/2016 17:59
HEは、キリスト
男性は私はと言うん:マルコ8:彼はそれらの方法この質問尋ねイエス¶27はカイザリヤフィリピの町に、弟子たちと一緒に行きましたか?
28彼らは、バプテスマのヨハネ答えました。他のエリヤ、預言者の他1。
29そして、あなたは、彼は尋ねた彼らは、私はことを言うのですか?ピーターは彼に答えた:汝はキリストの芸術。
HE wa, Kirisuto dansei wa watashi wa to iu n: Maruko 8: Kare wa sorera no hōhō kono shitsumon tazune iesu¶ 27 wa kaizariyafiripi no machi ni, deshi-tachi to issho ni ikimashita ka? 28 Karera wa, baputesuma no Yohane kotaemashita. Hoka no eriya, yogen-sha no ta 1. 29 Soshite, anata wa, kare wa tazuneta karera wa, watashi wa koto o iu nodesu ka? Pītā wa kare ni kotaeta: Nanji wa Kirisuto no geijutsu.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/