HE LÀ CHRIST

04/03/2016 18:05
HE LÀ CHRIST
Mác 8: 27 ¶ Chúa Giêsu đi với môn đồ, vào các thị trấn Caesarea Philippi ông hỏi họ cách câu hỏi này: Người ta nói Thầy là ai?
28 Họ trả lời, Gioan Tẩy Giả; người Ê-li, những người khác là một trong những nhà tiên tri.
29 Và bạn, thì Ngài hỏi, những người bạn nói rằng tôi? Peter đã trả lời ông: Chúa là Đấng Christ.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/