hiên Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong một Thiên Chúa.

04/12/2015 16:20
hiên Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong một Thiên Chúa.
 
Mark 16: 16 Ai tin và chịu rửa tội thì sẽ được cứu; nhưng ai tin không được damned.
 
Isaiah 44: 6 Ðức Giê-hô-va là Vua của Israel, và là Ðấng cứu chuộc của mình-hô-va vạn quân, tôi là người đầu tiên và tôi là cuối cùng, và bên cạnh tôi không có Thiên Chúa.
 
Matthew 22: 32 Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, và Thiên Chúa của Gia-cốp? Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.
 
John 14: 6 Chúa Giêsu phán rằng: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
 
John 14: 26 Nhưng Helper, Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc nhở bạn về tất cả mọi thứ tôi đã nói với bạn.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/