JOHN 14: 6

07/05/2015 16:18
JOHN 14: 6
Chúa Giêsu nói: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu bạn biết tôi, bạn sẽ biết Cha Thầy. Và từ bây giờ các ngươi biết Ngài, và đã thấy Người.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/