JOHN14:6

07/05/2015 16:14
JOHN14:6
イエスは、私は道であり、真理であり、いのちなのです言いました。誰もわたしを通して除き、父のみもとに来ることはありません。 7あなたは私を知っていた場合、あなたは私の父を知っているだろう。そして、今後のあなたがたは彼を知って、彼を見てきました。
Djan 14: 6 Iesu wa, watashi wa michideari, shinrideari, inochina nodesu iimashita. Dare mo watashi o tōshite nozoki, chichi nomi moto ni kuru koto wa arimasen. 7 Anata wa watashi o shitte ita baai, anata wa watashinochichi o shitte irudarou. Soshite, kongo no anata gata wa kare o shitte, kare o mitekimashita.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/