Khải Huyền 1: 1-8

04/04/2016 10:24
Khải Huyền 1: 1-8
 
1 ¶ Mạc Khải của Chúa Giêsu Kitô, mà Chúa đã cho ông để hiển thị đầy tớ mình những điều kíp phải đến, và ông đã làm cho nó được biết đến bằng cách gửi thiên thần của mình để tôi tớ của ông John
2 Ai kỷ lục trần của Lời Thiên Chúa và lời khai của Chúa Giêsu Kitô, tất cả các ông đã thấy.
3 ¶ Phước cho người đọc và những người nghe những lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây: Đối với thời gian là gần.
4 Giăng gởi cho bảy Hội Thánh mà là ở châu Á: Grace và bình an ban cho anh ta là ai và ai đã và đang đến, và từ bảy quỉ trước ngai vàng của mình,
5 và từ Chúa Giêsu Kitô, làm chứng thành tín, trưởng tử từ cõi chết, và hoàng tử của các vị vua của trái đất! Cùng Ngài yêu thương chúng ta, và rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng máu của mình,
6 Và đã làm cho chúng tôi vị vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, là Cha của anh, để anh được vinh quang và quyền năng đời đời vô cùng! Amen!
7 Kìa, Ngài đến với những đám mây. Và mọi con mắt sẽ thấy Ngài, ngay cả những kẻ đã đâm Ngài; và tất cả các bộ lạc của thế gian sẽ than khóc vì anh ta. Vâng. Amen!
8 Ta là Alpha và Omega, nói rằng Thiên Chúa, người và những người đã và đang đến, Đấng Toàn Năng.
 
Đối với phần còn lại thấy https://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
 
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/