Những ai đã chết.

04/08/2015 10:09
Những ai đã chết.
 
1 Thessalonians 4:14
Vì nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại,
cũng tin rằng Chúa sẽ mang lại với Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu những người đã chết.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/