Nina atholiwe

05/10/2016 13:52

Nina atholiwe

1 PETRU 1: 17 ► Uma abambizayo njengoba uBaba ngaphandle maqondana nabantu abahluleli ngokusho umsebenzi womuntu ngamunye ngokungakhethi, ziphatheni ngokwesaba phakathi nesikhathi sokuhlala kwenu lapha, ► 18 azi ukuthi esihlengiwe ngeze yakho ebeninawo kusukela oyihlo, hhayi ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide, 19 ► kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi iwundlu elingelasici futhi ngaphandle ibala ,

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/