Thiên Chúa là rất tốt

06/08/2016 19:54

Thiên Chúa là rất tốt

 

Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa Cha. Ông cho chúng ta thấy, không phải là chúng còn nhỏ, nhưng làm thế nào tuyệt vời Thiên Chúa là.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/